Výsadba

Příprava pozemku – je nutno začít obvykle rok před výsadbou, aby podmínky pro výsadbu a růst řízků v prvních měsících byly optimální. Podzimní orbu a přípravu půdy je nejlépe provést tak, aby nebylo na jaře již nutné orat, ale provést pouze kultivaci a urovnání pozemku –  důležité zejména v oblastech s častým výskytem jarních přísušků. Je nutné zajistit zejména maximální omezení růstu plevelů v prvním roce. Obecně je preferováno mechanické odplevelování v kombinaci s pěstováním přípravné plodiny (např. řepka, ječmen) už rok před založením plantáže. Plevele připravují vysazené dřeviny o vodu a živiny kořenorba a příprava pozemkuovou konkurencí a omezují přístup světla k rašícím řízkům. Použití chemických prostředků pro odplevelování půd není doporučováno z důvodů ochrany přírody a tvorby reziduí v půdě, které mohou omezit růst RRD. Pouze při velmi silném zaplevelení, popř. nemožnosti použití mechanizovaného odplevelování je možno použít ověřené preparáty (např. Roundup).

Určení doby výsadby – závisí na místních půdních podmínkách a průběhu počasí v jarních měsících. Obvykle jsou řízky topolů a vrb sázeny od poloviny března do dubna (max. do poloviny května), jakmile půdní vlhkost dovolí přístup sazečů nebo sázecích strojů na připravenou plochu. U doporučených klonů topolů a vrb se nejčastěji sázejí řízky nařezané z jednoletých prýtů. Ty se odebírají ve speciálních, každoročně seřezávaných porostech ( matečnicích ), nejlépe v únoru až březnu. Optimální délka řízku je 18-22 cm a průměr od 0,5 do 2,5 cm. Pro oblasti s výskytem přísušků nebo do zaplevelených lokalit jsou vhodné delší řízky – mají více zásobní vody a živin. Řízky (prýty) je nutné skladovat do doby výsadby ve vhodných chladných skladovacích prostorách s vysokou vlhkostí – při krátkodobém uskladnění (1-2 měsíce) je optimální teplota 2-4 °C. Těsně před výsadbou je vhodné řízky namočit na jeden den do vody.

Způsoby výsadby řízků – ruční a mechanizovaný.

V případě ruční výsadby se řízky zapichují rovně nebo mírně šikmo do připravené půdy tak, aby byl skoro celý v zemi a vrcholový pupen v úrovni půdy – řízek vyčnívá maximálně 3 cm nad povrch. Tam, kde je půda slehlá, použijeme ruční sazeč z železné kulatiny o průměru okolo 1 cm. Tím se nejdřív udělá do půdy díra, do ní se zasune řízek a půda kolem řízku se utuží například sešlápnutím z boku. Při sázení je důležité si zkontrolovat, abyste vysadili řízky s pupeny směrem nahoru a sázet do rovných a pravidelných řádků, abyste se vyvarovali poškození rostlin během následného mechanického ošetřování. Na extrémně nepříznivých stanovištích je výsadbu možné provézt ze zakořeněných řízků. Řízky se zasadí do vhodných vyšších sadbovačů ( např. kelímek od piva ) a po zakořenění se vysadí na připravené stanoviště. Ujímavost těchto sazenic je téměř 100%, ale cena za založení porostu je výrazně vyšší. Tento způsob se proto hodí více pro menší plochu porostů a pro porosty určené ke sklizni pro polena.

V případě mechanizované výsadby je postup závislý na typu sázecích strojů. Vždy je ovšem nutno dodržet zásadu, aby řízky netrčely více než 5 cm z půdy výsadba rrda půda byla kolem nich dobře utužena.

Sadba jednořádkovou poloautomatickou sazečkou

Zatím nejjednodušší způsob sázení Japonských topolů. Tato jednoduchá pásová sazečka dokáže osázet cca 3 Ha na biomasu za jeden den (cca 8-10 hodin). K obsluze jsou potřeba jeden traktorista a dva sazeči.

Sázení dvouřádkovou poloautomatickou sazečkou

Jeden z nejmodernějších způsobu sázení řízků, tyto sazečky se vyrábějí dvou, čtyř a šesti řádkové a jejich výkon je od 8 do 25 Ha na biomasu za den

Spon výsadby – závisí na dostupné mechanizaci, která bude používána k výsadbě a zejména k odplevelování (rotavátor, mulčovač, sekačka aj).

Doporučeny jsou dvě schémata výsadby řízků:

Výmladkové plantáže pro sklizeň štěpky

do jednořádků ve sponech [(0,3-0,6m) x (1,5 – 3m)]

do dvouřádků ve sponech [(0,6-0,8m) x (0,6-0,8m ) a 1,5 – 3 m mezi dvojřádky].

Plantáže určené ke sklizni pro polena

do jednořádků ve sponech (0,75-3m) x (1,5 – 3 m)

Pro reprodukční porosty – matečnice – je používán téměř výhradně jednořádkový spon:

do jednořádků ve sponech  (0,25-0,5m) x (1,5 – 2 m)

Potřeba sadebního materiálu:

6  – 12 tis./ha ( pro štěpku )

1,5–8,5 tis./ha ( na palivové dřevo )